SWS (Stichting Welzijn Staphorst) heeft een zogenaamde ANBI status en in het kader van een wettelijke verplichting treft u onderstaande informatie aan over SWS

Naam van de stichting
De statutaire naam van de stichting is Stichting Welzijn Staphorst Fiscaal nummer: 811933635
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel: 05066139 Bankrekeningnummer: NL98RABO 0360844014

Contactgegevens
Postadres: Berkenlaan 1, 7951CA Staphorst Bezoekadres: Berkenlaan1, 7951 CA Staphorst Email: info@sws-staphorst.nl
Website: www.sws-staphorst.nl

Bestuur
SWS kent een bestuur welke bestaat uit de volgende personen:
– De heer A. Stolmeijer (voorzitter)
– De heer H. Brouwer (secretaris)
– De heer R. Germs (penningmeester)
– De heer J. Roze
– Mevrouw P. Brand-Booij
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Welzijn gemeente Staphorst wordt in artikel 2.1 van de statuten als volgt omschreven:
– de bevordering van het welzijn op zowel lichamelijk, geestelijk en sociaal terrein van de vol- wassen inwoners van de gemeente Staphorst, waarbij actieve bewonersparticipatie en om- zien naar elkaar leidende principes en uitgangspunt zijn;
– het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Beleidsplan
Bekijk hier beleidsplan
Jaarverslag algemeen
Bekijk hier het publieksjaarverslag 2021
Financieel jaarverslag
Bekijk hier het financiële jaarverslag 2022
Beloning medewerkers
SWS hanteert voor medewerkers de CAO Sociaal werk