Stichting Welzijn Staphorst (SWS) is een zelfstandige welzijnsorganisatie voor de inwoners van Staphorst, Rouveen en IJhorst vanaf 24 jaar.

De overheid heeft sinds 2015 een aantal taken overgeheveld naar de gemeentes in Nederland.
De gemeente Staphorst heeft besloten om een aantal van die taken niet zelf uit te voeren maar deze opdracht te geven aan de zelfstandige Stichting Welzijn Staphorst.

Het kantoor van SWS is gevestigd in het Dienstencentrum te Staphorst.

SWS heeft een stichtingsbestuur en er zijn meer dan 100 vrijwilligers die zich vol overgave inzetten voor de stichting.
Daarnaast zijn er zes medewerkers parttime in dienst.

Vrijwilligersbeleid
Medewerkers en vrijwilligers van SWS werken met mensen. Wij willen elkaar en de mensen met wie wij werken een veilige omgeving bieden waar iedereen respectvol met elkaar omgaat.
In het beleid ‘Zo gaan wij met elkaar om’ hebben wij hierover afspraken gemaakt.

Vertrouwenspersoon
Indien een vrijwilliger of hulpvrager vragen of opmerkingen heeft of er iets is voorgevallen tegen de regels van omgang en gedrag in kan hij of zij in eerste instantie terecht bij Margje Ponstein, team coördinator. Indien u liever met iemand anders contact wilt kunt u zich ook melden bij één van de andere medewerkers of bestuurders van SWS.
Margje Ponstein, of een andere medewerker of bestuurder van SWS, zal datgene wat de vrijwilliger hem of haar ter ore brengt in vertrouwen behandelen.

Meldcode Huiselijk Geweld
De medewerkers van SWS werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Daartoe zijn zij verplicht.
Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bedoeld voor professionals. Het is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze vermoedens van mishandeling hebben.
Indien vrijwilligers van SWS tijdens hun werkzaamheden voor SWS een vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling melden ze zich bij de teamcoördinator van SWS.